ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ в Project Youth The game в периода От 26.10.2023 г. до 06.11.2023 г.

 

От 26.10.2023 г. до 06.11.2023 г. на https://projectyouththegame.bg/, уебсайт на Пощенска банка, ще се проведе публикувана игра “Project Youth The game”.

Всеки наредил правилно пъзел, намиращ се на https://projectyouththegame.bg/, в периода от 26.10.2023 г. до 06.11.2023 г., ще получи възможност да се регистрира за томбола за една от 50 награди.

Никакви други действия няма да бъдат считани за заявка за участие. Всеки изпълнил правилно игровото условие има право на участие в играта. На случаен принцип ще бъдат избрани 50 победители.

Зачитат се всички участия, в периода на играта – от 11:00 часа на 26.10.2023 г. до 18:00 часа на 06.11.2023 г., които отговарят на настоящите правила.

Регистрационни форми, съдържащи нецензурно или обидно съдържание, или обидни квалификации на расова, етническа, сексуална или друга принадлежност, са недопустими и съответните участници ще бъдат дисквалифицирани.

 

НАГРАДИ

След изтичане на периода на провеждане на играта, чрез томбола на случаен принцип ще бъдат избрани 50 победители.

НАГРАДА: 50 бр. Project Youth суитчъри.

Имената на победителите ще бъдат обявени на https://projectyouththegame.bg/, страница Печеливши на Пощенска банка на 08.11.2023 г. Служител на Пощенска банка ще се свърже с победителите в рамките на 10 работни дни за уточняване на предоставянето на наградата.

Наградата не може да се заменя за друга стока или паричната ѝ равностойност.

 

ТЕРИТОРИЯ

Играта се организира онлайн, наградата се изпраща с куриер и може да бъде получена само на територията на Република България.

 

СРОКОВЕ

Играта стартира в 11:00 часа на 26.10.2023 до 18:00 часа на 06.11.2023 г. Всички регистрации след този час няма да се зачитат за участие.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Организатор на играта е “Юробанк България” АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Играта е безплатна и не е обвързана с покупка на стоки или услуги, предоставяни от организатора.

Участието в играта е възможно за всеки, който има достъп до интернет, с изключение на служители на Пощенска банка, на свързаните с нея дружества, и на организациите, свързани с проекта – Проксимити София, Digital ID, Графити ББДО, както и членове на техните семейства. Лицата, които нямат право да участват в играта, нямат право и да се възползват от предоставената награда.

Лице под 14 години, ако бъде обявено за победител, може да получи наградата само в присъствието на негов законен представител.

Участниците декларират, че са запознати с обстоятелството, че с участието си в играта предоставят доброволно лични данни на организатора (информация, необходима за получаване на наградата и телефон за контакт), които ще бъдат обработвани единствено за целите на участието им в играта и за обявяване на победител и осъществяване на контакт с тях. Личните данни няма да се обработват допълнително за цели, различни от посочените.

Лични данни  
Администратор на лични данни е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260. Банката обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).

Спечелилите участници е необходимо да предоставят свои лични данни – имена, адрес и телефон, тъй като тази информация е необходима за получаване на наградата. Личните данни ще бъдат съхранявани за период от 6 месеца след приключване на играта.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Банката, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Банката.

Настоящите Правила за участие са изготвени и публично оповестени на https://projectyouththegame.bg/, откъдето са достъпни през целия период на играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила считано от момента на тяхното оповестяване на посочения интернет сайт.

С участието си в играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Правила за участие.